Трудово- производителна кооперация „Победа“ с. Лозарево

В първите години след основаването и общата продукция на кооперацията е нараствала твърде бавно. През 1981г. е состигала до 270

Прочетете повече

Историята на село Лозарево

Наименования В едно нареждане до кадията в Ямбол от 13.06.1572г. се чете: „Кючук Али със субашията Сарач Али от Камарок“.

Прочетете повече